ALGEMEEN BELEID

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van omgaan met schaarse hulpbronnen, tegengaan van klimaatveranderingen en creëren van ontwikkelingskansen voor iedereen. Centric levert zijn bijdrage door zijn omgeving te laten delen in het vermogen om met slimme oplossingen en technologische vernieuwingen de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Als internationale dienstverlener gelooft Centric in de kracht van innovatie als aanjager van duurzame groei, waar wij samen met collega’s, leveranciers en partners aan werken.

Innovatie draait om duurzame groei: verantwoorde groei die rekening houdt met de balans tussen mens, milieu en maatschappij. Daarin richten wij ons nadrukkelijk op het ontwikkelen van producten en diensten die bijdragen aan duurzame groei van klanten en onszelf, energiereductie (onder andere geborgd in ons ISO 14001 gecertificeerde milieumanagementsysteem) en inclusief werkgeverschap.

 

Planet: Duurzame groei is een missie

Centric levert een bijdrage door maatschappelijk bewustzijn op het gebied van milieu te integreren in de bedrijfsvoering. Zo werken we op basis van ons milieubeleid met alle organisatieonderdelen aan onderwerpen waar wij daadwerkelijk impact op hebben: CO2-reductie, het beheersen van afvalstromen en het realiseren van een duurzame keten. 

Sinds 2011 heeft Centric een goed werkend milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Het ISO14001-certificaat bevestigt onze inspanning en toont aan dat wij op een goede manier invulling geven aan ons milieubeleid en voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Elk jaar werken we aan ambitieuze doelstellingen om onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen. De doelstelling energieverbruik twee procent efficiënter te maken hebben we in 2020 ruimschoots bereikt. Daarnaast hebben we op het gebied van mobiliteit onze CO2-uitstoot met 34 procent gereduceerd. Zowel de besparing in energieverbruik als de besparing in CO2-uitstoot op basis van mobiliteit is voor een groot deel toe te wijzen aan de COVID-19-pandemie. Anderzijds nemen we elk jaar belangrijke energie- en CO2-besparende maatregelen om reductie te bereiken. Sinds 2020 is in ons energiedashboard energieverbruik real-time inzichtelijk, waardoor het mogelijk is om ad hoc bij te sturen. Ook wordt er veel geïnvesteerd in remote werken, om vervoersbewegingen naar de klant te reduceren. Dit heeft er onder andere aan bijgedragen dat we gedurende COVID-19 veel van onze dienstverlening voort hebben kunnen zetten. 

Afval wordt door Centric zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en afgevoerd. Primair proberen wij afval te voorkomen. Als producenten dit toestaan, repareren Centric-engineers producten die defecten vertonen. Zo heeft Centric gecertificeerde engineers in dienst die bevoegd zijn dergelijke reparaties uit te voeren op onder andere servers. Servers die Centric niet meer in kan zetten, gaan terug naar de producent voor hergebruik elders. Centric beschikt ook over een afvalstraat waar hardwarecomponenten van elkaar gescheiden worden en klaargemaakt voor verwerking door de afvalverwerker. In 2020 zijn wij overgestapt naar één afvalinzamelaar, wat ons de mogelijkheid biedt om op alle afstromen te rapporteren en componenten milieuvriendelijk te verwerken. 

Ook milieubewustwording speelt hierin een belangrijke rol. Sinds enkele jaren nemen Centric-collega’s deel aan een milieutraining, waardoor in 2020 de milieubewustwording van medewerkers met 8 procent steeg ten opzichte van 2019.

 

Profit: Innoveren is duurzaam groeien

Om als organisatie duurzaam te ondernemen is een gezonde financiële basis noodzakelijk. Dit maakt het ook mogelijk om te investeren in mooie maatschappelijke initiatieven; Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De keuze valt hierbij op organisaties en initiatieven die passen bij de cultuur van onze organisatie. 

Centric hecht veel waarde aan educatie. Hiervoor werken wij samen met opleidingsinstituten, organiseren we workshops, bieden we ongeveer zeventig stage- en afstudeerplekken per jaar en begeleiden we praktijkcases op hogescholen. In lijn met deze visie is Centric al vanaf de oprichting, tien jaar geleden, hoofdsponsor van de Goudse Weekendschool. Op deze school krijgen gemotiveerde kinderen, die van huis uit minder kansen hebben, de mogelijkheid zich verder te ontplooien. We steunen de school niet alleen financieel en bestuurlijk, maar zetten ook Centric-medewerkers in die het leuk vinden om als vrijwilliger actief te zijn tijdens de lessen. 

Daarnaast heeft Centric in het afgelopen jaar 25.000 euro gedoneerd aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Dit is een uniek centrum waar alle hoog complexe zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt. Normaal gesproken biedt Centric veel relaties als dank voor de samenwerking aan het einde van ieder jaar een attentie aan. Vanwege COVID-19 was het niet mogelijk om deze attentie persoonlijk uit te reiken, daarom is dit bedrag gedoneerd aan het Prinses Máxima Centrum. We ondersteunen het centrum ook met IT-diensten voor de ontwikkeling van het Máxima-kanaal, een contentplatform voor kinderen dat zorgt voor afleiding, ontspanning en stressreductie.

 

Product: Technologie draagt bij aan duurzaamheid

De ICT-industrie is verantwoordelijk voor een omvangrijk deel van het totale energieverbruik op aarde. Centric vindt het daarom belangrijk om energieverbruik te reduceren met technologie: door het verduurzamen van onze dienstverlening, maar ook door onze eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Bij die verduurzaming hanteren we drie uitgangspunten: Greening by IT, waarbij IT bijdraagt aan verduurzaming, Greening of IT, waarbij IT zelf duurzamer wordt en IT as Enabler, waarbij klanten onze software kunnen gebruiken om de eigen maatschappelijke impact te vergroten.

Veel van onze software draagt bij aan de verdere verduurzaming van processen bij klanten, maar ook aan het verduurzamen van onze eigen processen. Door middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten kan het energieverbruik van ICT-systemen teruggedrongen worden. De virtualisatie van hardware is hier een goed voorbeeld van. Centric maakt als beheerder van de hostingomgeving van klanten gebruik van groene virtualisatie van servers. Hierbij draaien de servers van klanten in een optimale opstelling in groene gecertificeerde rekencentra. Daarnaast hergebruiken we voor het ontwikkelen van software vaak standaardcomponenten. 

Zoals vaker wordt aangegeven vormt IT geen doel voor de klant, maar een middel. Met onze diensten en producten willen we onze klanten verder verduurzamen. Zo bieden we onze klanten hardware in de vorm van een DAAS-constructie: Device As A Service. Eigenaarschap van de hardware blijft hierbij bij de producent, de klant maakt alleen gebruik van de hardware. Centric werkt hiervoor samen met partners die zich focussen op het maximaliseren van de waarde van hardware door maximaal in te zetten op hergebruik. Ook met betrekking tot software nemen wij energiebesparende maatregelen, onder andere gericht op architectuur.

 

People: Inclusief werkgeverschap

Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie; zonder medewerkers kan Centric niet bestaan. Daardoor is er voortdurend aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Wij bieden workshops, opleidingen, trainingen en zorgen voor uitdagende projecten. Door professionals, partners en klanten met elkaar te verbinden biedt Centric de ruimte om talenten, kennis en ideeën met elkaar te delen. Deze samenwerking leidt tot werkende oplossingen die bijdragen aan het succes van onze klanten. Iedereen is welkom bij Centric. Dit geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief via werkervaringsplekken, bijscholing en omscholing in de IT. Studenten bieden we de mogelijkheid om werkervaring op te doen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit werkt uiteindelijk twee kanten op: het leidt tot een kleiner tekort aan opgeleid T-personeel en werkzoekenden – al dan niet met een arbeidsbeperking – krijgen een betaalde baan. 

Al jaren werken wij samen met partners als BEE-Ideas, ITVitae en de Normaalste Zaak. In 2020 zijn wij enkele nieuwe samenwerkingen aangegaan, waaronder met ASTICT en 2TestIT. ASTICT helpt mensen met autisme op weg naar een baan in de IT In 2020 is op deze manier ook een medewerker bij Centric gestart. 2TestIT heeft Centric het hele jaar ondersteund in specifieke opdrachten. Deze opdrachten worden op locatie bij 2TestIT in een veilige omgeving uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot de samenwerking met BEE-Ideas, ITVitae en ASTICT, die mensen bij Centric plaatsen. Ook zijn we in 2020 gestart met een pilot voor Open Hiring, waarbij we een functie beschikbaar stelden zonder sollicitatieprocedure, en hebben we meerdere werkervaringsplekken beschikbaar gesteld, waaronder voor mensen met een WAJONG.

Mensen staan bij Centric voorop, waardoor wij ons hard maken voor goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Wij respecteren internationale mensenrechten, waaronder de tien principes voor duurzame bedrijfsvoering van het Global Compact van de Verenigde Naties. Daarnaast onthouden we onszelf van het direct of indirect tewerkstellen van kinderen voor zover daarbij sprake is van schending van de conventies 138 en 182 van de Internationale Labor Organization (ILO) en elke vorm van gedwongen tewerkstelling van werknemers.

 

Toekomst

In 2021 gaan wij ons verder richten op diversiteit en inclusiviteit. Hiervoor zetten we de samenwerkingen met onze partners voort en onderzoeken we op welke manier we de diversiteit binnen onze organisatie verder kunnen vergroten.

In 2021 start Centric ook met de verhuizing van zijn eigen datacenters, naar datacenters van partner Equinix. MVO vormde een belangrijk aspect in de keuze voor Equinix. Het is een gerenommeerde en gespecialiseerde datacenterpartner met een actief beleid op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Social Return. 

Daarnaast zit Centric midden in een transitie naar de cloud. Ook hierbij speelt energieverbruik een belangrijke rol. Samen met partners willen we het energieverbruik van de klant inzichtelijk maken. Per januari 2021 is het MJA3- convenant (Meerjarenafspraken energie-efficiency), dat Nederland ICT en het ministerie van Economische Zaken hebben gesloten, beëindigd. De doelstelling van het convenant, twee procent energie efficiëntie per jaar, zet Centric voort in 2021. Verder maken we in 2021 de overstap naar een certificaat om ons energiemanagementsysteem en energiedoelstellingen te borgen. 

Een andere belangrijke focus is ons beleid ten aanzien van duurzaam inkopen. Bij de inkoop van goederen en diensten streeft Centric naar een zo milieuvriendelijk mogelijk beleid. In 2021 gaan we dit beleid concretiseren en verder implementeren binnen de organisatie.

In september 2021 start Centric met smart working, waardoor medewerkers structureel enkele dagen thuis blijven werken. Ook wordt in 2021 onderzocht op welke manier het wagenpark verder kan vergroenen, wat bij zal dragen aan een structurele verlaging van onze CO2-uitstoot. 

Ten aanzien van alle MVO gerelateerde maatregelen gaan we in 2021 sturen op rapportages die wij via, onder andere, het jaarverslag delen.

Direct naar
Rianne Spinka

Meer weten?

Rianne Spinka

+31 6 51 05 68 64

Rianne.Spinka@centric.eu