ALGEMEEN BELEID

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Centric houdt met zijn producten, diensten en bedrijfsvoering rekening met mens, milieu en maatschappij, onder de noemers People, Planet, Profit en Product. Zo werken we op basis van ons MVO-beleid onder andere aan inclusief werkgeverschap, CO2-reductie en het verduurzamen van onze producten en diensten om onze eigen milieuprestaties en die van onze klanten te verbeteren.

Inclusiviteit

Wij geven ons beleid ten aanzien van inclusief werkgeverschap vorm met behulp van Social Return. Met ons beleid richten we ons enerzijds op het matchen van werk met de kwaliteiten van de kandidaat. Anderzijds richten we ons op het vergroten van de kwaliteiten van de kandidaat met opleidingen, om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit doen wij met onze eigen omscholingstrajecten, maar ook via omscholingstrajecten van partners die wij ondersteunen. Een goed voorbeeld hiervan is onze samenwerking met Stichting BEE-Ideas. Deze stichting leidt samen met het UWV mensen op door ze deel te laten nemen aan duurzame softwareprojecten, ook wel capacity buildingtrajecten genoemd. Deze projecten ondersteunen wij met ons Craft-programma, de benodigde begeleiding én opleidingen. Met deze trajecten willen wij werkzoekenden helpen bij het instromen als software-developer of tester. Daarnaast geeft het ons de kans mensen waarin we zelf geïnvesteerd hebben in dienst te nemen. Door educatie een integraal onderdeel te maken van de aanloop naar een duurzame carrière, kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt functies vervullen waar een groot tekort aan is. Om mensen op een constructieve en duurzame manier aan werk te helpen is onze invulling altijd gerelateerd aan onze eigen kernactiviteit IT. Zo hebben we in meerdere gemeenten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een beter perspectief op een baan geboden met de cursus Omgaan met de computer. Voor veel mensen blijkt de terugkeer naar de arbeidsmarkt bemoeilijkt te worden door een gebrek aan computerkennis. Centric ziet hier een kans om mensen te helpen, opnieuw in lijn met onze eigen kernactiviteiten. 

Ook werken we sinds 2013 samen met ITvitae, een Social Enterprise die mensen met een autisme spectrum stoornis opleidt tot, onder andere, gecertificeerd tester. Een autismestoornis bemoeilijkt het werken in een sociale omgeving, maar mensen met autisme hebben een zeer goed oog voor detail. De afgelopen jaren hebben meerdere testers vanuit ITvitae bij ons een vast dienstverband gekregen. Deze samenwerking met ITvitae zetten we ook de komende jaren voort en zullen we, waar mogelijk, intensiveren daar de doelgroep van deze sociale onderneming heel goed aansluit bij Centric. Ook ons partnerschap met De Normaalste Zaak zetten we voort. Samen met andere werkgevers werken we aan een groeiend draagvlak voor inclusief ondernemerschap binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast werken we met De Normaalste Zaak samen aan het vereenvoudigen van de procedure voor loonkostensubsidie. De achterliggende gedachte is het beter ontzorgen van de werkgevers, zodat ze eerder bereid zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen (en te houden).

Social Return en duurzaamheid in aanbestedingen

In de praktijk blijkt dat niet alleen aanbestedingen vanuit de publieke sector MVO en Social Return gerelateerde gunningscriteria bevatten. Steeds meer semi-private en private organisaties nemen dergelijke criteria op in hun RFP (Request for Proposal). Ook zien we dat gemeenten vaker samenwerken op het gebied van Social Return, wat zichtbaar is in het Social Return beleid. Waar het voorheen zeer uiteen kon lopen, zien we dat dit in de afgelopen jaren steeds eenduidiger is geworden. Zo zijn er nog weinig aanbestedingen waarin de bouwblokkenmethode voor waardebepaling niet wordt opgenomen, ook staan steeds meer gemeenten flexibel ten opzichte van de uitvoering van Social Return - dit hoeft niet meer standaard in relatie tot de opdracht te staan- en wordt de samenwerking met sociale ondernemingen gestimuleerd. Voor het bedrijfsleven zijn dit positieve ontwikkelingen. 

Duurzaamheid

Met maatregelen voor onze eigen bedrijfsvoering en onze producten en diensten verminderen we het energieverbruik van IT. Ten aanzien van onze eigen bedrijfsvoering maken we belangrijke stappen op het gebied van energiemanagement. Sinds 2010 neemt Centric deel aan het MJA- convenant (meerjarenafspraken voor de ICT-sector) en richten we ons op structurele energie-efficiëntie verbetering. Met het convenant committeren we ons aan de doelstelling om onze energie-efficiency jaarlijks met 2 procent te verhogen. Een doelstelling die we elk jaar halen, onder andere door onze datacenters te verduurzamen. Al sinds 2011 heeft Centric een goed werkend milieumanagementsysteem, conform ISO14001. Met ons ISO14001 certificaat laten we zien structureel aandacht te besteden aan onze milieuprestaties en te voldoen aan de milieuwet- en regelgeving. Het milieumanagementsysteem is in beheer bij ons eigen milieuteam en vormt de basis voor verschillende milieudoelstellingen binnen de organisatie. Onder andere het digitaliseren van papierstromen vormt een belangrijke doelstelling. Ook het verder vergroenen van ons mobiliteitsbeleid vormt een belangrijke doelstelling, waar we de afgelopen jaren al belangrijke stappen in hebben gezet. Remote werken draagt hier, onder andere, aan bij. Door altijd eerst te onderzoeken of het mogelijk is om onze klanten op afstand te ondersteunen, voorkomen we onnodig brandstof verbruik. In de afgelopen periode, met alle COVID-19 maatregelen, hebben we gezien dat veel van onze dienstverlening digitaal mogelijk is. Een smart working projectgroep onderzoekt momenteel op welke manier we de positieve aspecten van de huidige COVID-19 maatregelen voor de lange termijn kunnen implementeren binnen Centric. 

Green IT

In aanbestedingen zien we de vraag rondom duurzaamheid in de afgelopen twee jaar meer verschuiven van onze eigen bedrijfsvoering naar onze producten en diensten.

We krijgen steeds vaker de vraag hoe Centric met haar diensten en producten bijdraagt aan de MVO doelstellingen van een gemeente of de maatschappij in het algemeen. Dit vormt binnen Centric al jaren een belangrijke focus. We zijn van mening dat er in het streven naar duurzaamheid een duidelijke rol is weggelegd voor IT, om processen en sectoren duurzamer te maken. Wij doen dit onder andere door gebruik te maken van groene virtualisatie van servers bij het beheer van de hostingomgeving. Hierbij draaien de servers in een optimale opstelling, met meerdere voorzieningen op één server, in groene gecertificeerde datacenters. Hierbij wordt 100 procent duurzame energie ingezet. Ten aanzien van onze datacenterhardware stellen we ook belangrijke eisen: nieuw ingezette hardware moet altijd 100 procent duurzamer zijn dan de voorgaande generatie. Daarnaast is het ook mogelijk om software zelf te verduurzamen. Uit fundamenteel promotie onderzoek van een Centric-collega, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, is gebleken dat aanpassingen in de architectuur van software een energiebesparing tot 67% kunnen genereren. Momenteel zijn ecologische en sociale voorwaarden al in de PAR, ons Project Approval Request voor de ontwikkeling van software, opgenomen. In 2021 richten we ons op het vergroten van de bewustwording rondom het ontwikkelen van energiezuinige software. Daarnaast werkt Centric aan software waarmee we de maatschappelijke impact van onze klanten kunnen vergroten. Zo kan bijvoorbeeld het digitaliseren van bepaalde processen leiden tot minder papierverbruik bij de klant. We denken hierin graag mee met de klant en blijven stappen zetten in het verduurzamen van softwareontwikkeling en het reduceren van het energieverbruik van ICT systemen. Juist hiermee hebben we als Centric duurzame impact, gerelateerd aan onze kernactiviteit IT.