Common Ground

Common Ground is als onderdeel van Samen Organiseren een belangrijke ontwikkeling die de informatievoorziening bij gemeenten structureel gaat veranderen. De principes van Common Ground leveren duidelijke voordelen op: kostenreductie, schaalvoordeel, robuuste koppelingen tussen systemen en hogere gegevenskwaliteit door informatie te halen bij de bron. Alles met als uiteindelijk doel: betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger. Centric heeft het Groeipact Common Ground ondertekend en draagt actief bij aan het vormgeven van Common Ground. Hoe Centric tegen de principes van Common Ground aankijkt hebben we in oktober 2019 aangegeven in ons position paper “Ons perspectief op Common Ground”. In deze position paper deden wij een aantal aanbevelingen om tot succesvolle realisatie te komen. Veel van deze aanbevelingen zijn ook op dit moment nog actueel. 

Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is afgelopen periode het initiatief genomen om samen met relevante partijen (gemeenten, belangenbehartigers, ketenpartners en leveranciers) de belangrijkste onderwerpen voor een succesvolle realisatie van Common Ground te adresseren. Dit door middel van ronde tafel gesprekken en strategische tafels waar ook Centric aan deelneemt. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn o.a. besturing van de transitie, samenwerkingsvormen, verdienmodellen, financiering, API-standaarden en open source. Onderwerpen die wij ook in onze aanbevelingen in de genoemde position paper hebben benoemd.

Vanuit de Gebruikersvereniging Centric (GV) is een Regiegroep Common Ground opgericht. Samen met deze Regiegroep hebben wij het afgelopen jaar thema’s en cases met betrekking tot Common Ground verkend. Duidelijk is dat we, meer nadrukkelijk, samen met de GV en de individuele gebruikersoverleggen, afspraken moeten maken over de gewenste ontwikkelingen in het kader van Common Ground binnen onze applicaties, de prioritering daarvan ten opzichte van andere ontwikkelingen en de financiering hiervan. Dit is een belangrijk agendapunt voor 2021.

Centric werkt actief aan het concretiseren van de doestellingen Common Ground binnen de diverse domeinen, zodra hier mogelijkheden ontstaan. Deze worden in nauwe afstemming met de GV en VNG Realisatie geformuleerd en geprioriteerd,

In 2021 wordt samen met de VNG, met andere marktpartijen en natuurlijk met gemeenten vertegenwoordigd in onze GV, gesproken over de mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling gezamenlijk te realiseren. Daarbij wordt niet alleen de definitie van een standaard gezamenlijk bepaald, maar wordt waar mogelijk ook een deel van de ontwikkeling van software gezamenlijk gedaan. In hoeverre hierbij mogelijkheden zijn om gebruik te maken van Open Source principes is momenteel nog onderwerp van onderzoek. Meer hierover lees je hier.

De keuze voor een standaard integratiemechanisme is onderdeel van de Common Ground ontwikkeling. Uitgaande van de behoeften die gemeenten en leveranciers hebben ten aanzien van een solide en beveiligde informatie-uitwisseling wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan de definitie en keuze van een oplossing voor een betere integratie in de brede keten van de lokale overheden.

Een ander belangrijk onderwerp binnen Common Ground is het gebruik van API’s voor gegevensuitwisseling tussen verschillende organisaties. Ook worden API’s gepositioneerd als koppelvlak tussen de diverse applicaties/oplossingen binnen gemeenten. Voor nieuwe gegevensuitwisselingen onderschrijft Centric de wenselijkheid om dit via gestandaardiseerde API’s te laten plaatsvinden. Uitgangspunten daarbij zijn: betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging van gegevens. Centric is actief betrokken in de werkgroepen van Geonovum voor de API-standaarden (architectuur en strategie) en levert een pro-actieve bijdrage in de ontwikkeling van API-standaarden en de realisatie van API’s conform die standaarden. Het vervangen van bestaande gestandaardiseerde informatie-uitwisseling in de vorm van StUF berichten door RESTful API’s vraagt om landelijke afstemming, financiering en commitment van alle betrokken partijen. We willen immers geen onnodige kosten maken. Dit is wat ons betreft voor 2021 een punt op de agenda voor het maken van afspraken met de VNG, onze GV (Regiegroep Common Ground daarbinnen) en gebruikersoverleggen voor onze producten.

Recent hebben wij een keuze gemaakt voor een generiek platform waarmee onze SaaS-oplossingen berichten kunnen uitwisselen met andere systemen. Het API-berichtenverkeer met en vanuit onze oplossingen zal ook via dit platform gaan lopen. Dit platform zal in 2021 geleidelijk aan concreet geïmplementeerd worden.

Webinar Common Ground